Svenska samarbetspartners

Svenska samarbetspartners

Socialdepartementet

Socialdepartementets ansvarsområden handlar om samhällets välfärd: ekonomisk trygghet vid sjukdom, ålderdom och för familjen, sociala tjänster, hälso-och sjukvård, främjande av hälsa samt rättigheter för barn, individuellt stöd åt personer med funktionsnedsättning samt samordning av den nationella funktionshinderspolitiken.

Utrikesdepartementet

UD:s uppgift är framför allt att hjälpa regeringen att sköta Sveriges utrikespolitik och ansvara för Sveriges förbindelser med andra länder. Till UD hör cirka 100 ambassader och konsulat som tillsammans med UD utgör utrikesförvaltningen.

LIF

LIF är branschorganisationen för forskande läkemedelsföretag verksamma i Sverige. LIF företräder ca 80 företag vilka står som tillverkare för ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige. LIF fullföljer sin mission genom påverkansarbete i för den forskande läkemedelsindustrin viktiga policyfrågor. LIF arbetar dessutom för att stödja medlemmarna så att företagen kan uppnå sina respektive affärsmål.

Swedish Medtech

Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och har idag runt 160 medlemsföretag som svarar för närmare 90 procent av den medicintekniska marknaden i Sverige. Branschorganisationen arbetar med att kontinuerligt informera sina samarbetspartners såsom landsting, regeringskansliet och andra myndigheter om medicinteknik. Swedish Medtech anordnar även utbildningar kring regulatoriska frågor och miljölagstiftningen.

Business Sweden

Business Sweden skapades 2013 genom en sammanslagning av Exportrådet och Invest Sweden. Organisationen ägs gemensamt av staten och näringslivet. Staten representeras av Utrikesdepartementet och näringslivet av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening. Det delade ägandet mellan stat och näringsliv ger tillgång till kontakter och nätverk på alla nivåer. Deras uppgift är att stärka bilden och öka kännedomen om Sverige som en attraktiv, innovativ och konkurrenskraftig affärspartner.

Forte

Forte finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Forte står den för styrka och kraft som vår finansiering bidrar med till det svenska forskarsamhället och på sikt också till individens och samhällets utveckling.

Medeon

Medeon är en forskningspark reserverad för företag verksamma inom life science. Parken erbjuder kontor och konferensmöjligheter, delaktighet i kompetensnätverk, inkubatorstöd för nyetablerade företag samt servicefunktioner såsom reception och restaurang. Medeon ligger centralt placerat i attraktiva Malmö, i direkt anslutning till Skånes universitetssjukhus, Lunds universitet och Malmö högskola.

Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH)

Nordic Center for Sustainable Healthcare (NCSH) is a cross-sectoral arena and network involving stakeholders, organizations, projects and expertise in the area of sustainable healthcare, all sharing the goal to create a more sustainable healthcare and life science sector. The network includes companies, hospitals, regions, universities, NGOs, clusters and more. Together they form an arena which generates collaborations, projects, business, knowledge and new innovative ideas. 

Nordic Proof

Nordic Proof är ett konsortium av testbäddar och innovationsplatser i Norden som ger enkel tillgång till välrenommerade hälsoinstitutioner och testhubbar i Norden för life science-aktörer.

Region Stockholm

Region Stockholm uppgift är att se till att de som bor i Stockholms län har tillgång till en bra och väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik.

RISE Research Institutes of Sweden 

RISE Research Institutes of Sweden (RISE) är ett statligt forskningsinstitut som samverkar med akademi, näringsliv och samhälle i det svenska innovationssystemet. Forskningsinstitut beskrivs ofta som en förbindelselänk mellan näringslivets verksamhet och akademisk forskning. RISE ägnar sig åt industriforskning och innovation samt utför provning och certifiering.

SIBC

The Sweden-India Business Council (SIBC) is the first choice network for growing business between Sweden and India.

SKR

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet, och fungera som ett nätverk för kunskapsutbyte och samordning. I rollen ingår att ge service och professionell rådgivning inom alla de frågor som kommuner och regioner är verksamma inom. SKR erbjuder också kurser och konferenser inom många ämnen.

SwedenBIO

SwedenBIO är branschorganisationen för Life Science företagen i Sverige och har idag cirka 190 medlemsföretag inom områden som FoU, bioteknik, läkemedel och diagnostik.

Sweden-China Trade Council, SCTC

Sweden-China Trade Council, SCTC, is the leading, independent network for your China business. SCTC shortens your way to China with reduced risk by activating our members’ unique knowledge and experiences in doing business with and in China.

VINNOVA

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Deras uppdrag är att stärka Sveriges innovationsförmåga och bidra till hållbar tillväxt. Vinnova arbetar för att Sverige ska vara en innovativ kraft i en hållbar värld.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy