Swecares integritetspolicy

Swecares integritetspolicy

Swecare värnar om din personliga integritet och att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi respekterar och skyddar därför dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, interna riktlinjer och rutiner.

Personuppgiftsansvarig

Swecare ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Personuppgiftsansvarig är Stiftelsen Swecare, org. nr 802008–2197, Box 176 08, 118 92 Stockholm.

Varför använder vi dina personuppgifter?

Stiftelsen Swecare samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att vi ska kunna fullgöra vårt regeringsuppdrag som en medlemsorganisation och det officiella organet för det svenska exportfrämjandet inom Life Science och hälso- och sjukvård. Uppgifterna samlas in för att du ska kunna prenumerera på vårt nyhetsbrev, få annan typ av information relaterad till Swecares verksamhet, anmäla dig till våra aktiviteter och event samt kontakta oss för service och information. Detta utgör rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

Dessutom behandlar Swecare personuppgifter om medlemmar i föreningen Swecare med syfte att:

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Swecare samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:

I samband med informationsspridning på våra kommunikationskanaler kan andra personuppgifter om dig som medlem, t.ex. bilder med namn samlas in under genomförande av våra aktiviteter som seminarium, konferenser, utbildningar etc. Du avgör själv om du vill lämna dessa uppgifter till oss för publicering t.ex. på vår webbsida.

Vi genomför ingen profilering, dvs. automatisk behandling av dina personuppgifter för att bedöma vissa personliga egenskaper eller för att analysera eller förutsäga dina arbetsprestationer, ekonomiska situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, pålitlighet, beteende, vistelseort eller förflyttningar.

Mottagare av personuppgifter

Vi avser att vid enstaka fall överföra personuppgifter till tredjeland när det krävs för att kunna arrangera våra aktiviteter utanför EU. Vi har personuppgiftsbiträde (betrodd tredje part) som kan ta del av dina personuppgifter i samband med utförande av avtalade tjänster för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Personuppgiftsbiträdesavtal har skrivits på med dessa för ditt integritetsskydd.

Du kan själv uppdatera dina personuppgifter genom att kontakta oss på info[@]swecare.se eller per brev till Stiftelsen Swecare, Box 176 08, 118 92 Stockholm.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det finns behov för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för. De sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel bokföringslagen.

Personuppgifter om dig som är anställd på ett av våra medlemsföretag sparas så länge företaget är medlem eller du ber oss radera uppgifterna.

Om du inte längre vill ha information från Swecare kan du avregistrera dig från utskick. Särskild avregistreringslänk finns med i varje utskick.

Vilka har tillgång till dina personuppgifter?

På Swecare hanterar vi dina personuppgifter enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dem. Vi hanterar endast den information som behövs och endast de personer som behöver dem behandlar dem.

Stiftelsen Swecare säljer aldrig dina personuppgifter vidare.

Dina rättigheter

Registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt, en gång per år, begära att få ta del av dina personuppgifter som behandlas av Stiftelsen Swecare. En begäran om ett registerutdrag ska vara skriftligt undertecknad och skickas till: 

Stiftelsen Swecare
Att. Dataskyddsombud
Box 17608
118 92 Stockholm

I registerutdraget har du rätt att få information om vilka personuppgifter som behandlas, varifrån dessa har inhämtats, för vilka ändamål behandlingen sker och till vilka informationen lämnas ut.

Rättelse av dina personuppgifter

Om de personuppgifter som finns registrerade om dig är felaktiga eller ofullständiga har du rätt att begära att de rättas, raderas eller kompletteras. Swecare kommer att tillmötesgå din begäran i den utsträckning det överensstämmer med tillämplig lag, såtillvida lagkrav inte förhindrar att vi omgående kan radera dina personuppgifter.

Ändring av integritetspolicy

Stiftelsen Swecare förbehåller sig rätten att ändra integritetspolicyn. Innan en ändring träder i kraft informeras du på swecare.se eller via e-post. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att kontakta oss.

Kontaktinformation

Du är välkommen att kontakta oss på e-post: info[@]swecare.se om du har frågor om vår integritetspolicy och behandlingen av dina personuppgifter.

Swecare podcast

Vår integritetspolicy