Verksamhetsberättelser och stadgar

Verksamhetsberättelser och stadgar

Swecare är en icke vinstdrivande medlemsorganisation. Högsta beslutande organ är föreningsstämman som också utser organisationens styrelse.

Föreningsstämman

Föreningsstämman hålls innan maj månads utgång varje år, normalt sett i månadsskiftet april/maj. Kallelse till föreningsstämman skall ske per e-post till medlemmarna senast två veckor före stämman samt anslås på Swecares webbsida.

Motioner

Om en medlem vill att ett ärende ska behandlas på föreningsstämman skall ärendet anmälas skriftligen till kansliet senast 60 kalenderdagar före årsmötet. Motioner och förslag skall sedan sändas till medlemmarna senast sju arbetsdagar innan årsmötet.

Rösträtt

Enbart medlemsföretag har rösträtt på föreningsstämman. 

I verksamhetsberättelserna kan du läsa om vad Stiftelsen Swecare uppnått under respektive år vad gäller verksamheten i allmänhet och uppsatta mål i synnerhet. Förutom att ta del av de resultat Swecare uppnått så kan du även läsa om vår organisation, vårt internationella arbete samt få en översikt över hur våra resurser används.

Verksamhetsberättelser

Här kan ni ta del av Stiftelsen Swecares verksamhetsberättelser med årsredovisningar genom åren.

stadgar

Vår integritetspolicy